Đánh Giá

Hệ nhóm máu ABO bao gồm có 4 nhóm máu là A, B, O và AB. Tỷ lệ phân bố các nhóm máu này trong cộng đồng không đồng nhất ở từng chủng tộc. Ở Việt Nam, tỷ lệ phân bổ như sau: nhóm O khoảng 45%, nhóm B khoảng 30%, nhóm A khoảng 20% và nhóm AB khoảng 5%.