Đánh Giá
  • 3/2: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
  • 4/2: Ngày ung thư thế giới
  • 6/2: Ngày Quốc tế về Không Khoan dung về Gây tổn thương Sinh dục nữ
  • 12/2: Ngày Quốc tế chống sử dụng Binh sĩ Trẻ em
  • 13/2: Ngày Phát thanh Thế giới
  • 14/2: Lễ tình nhân (Valentine).
  • 20/2: Ngày Công lý xã hội thế giới
  • 21/2: Ngày tiếng mẹ đẻ Quốc tế
  • 27/2: Ngày thầy thuốc Việt Nam.