Đánh Giá
Azota giám sát như thế nào? Chức năng giám sát thi tự động trên Azota khi được bật sẽ có thông báo cảnh báo nếu học sinh có hành động thoát khỏi màn hình hoặc chuyển tab khác. Sau khi thi xong, hệ thống cũng hiện số lần học sinh thoát/chuyển màn hình.

F&A Khác